Jump to content
IGNORED

Praksa korporativnog ponašanja u Srbalja


Milogled Bluff

Recommended Posts

Ja još 2002. godine dobio smanjenje plate od 15% jer sam na posao došao u neodgovarajućoj košulji, A daošao sam zato sam prethodni dan razvlačio po pinkiju stotine metara mrežnog kabla. Al' jebi ga, pravila su pravila. Naravno, to je bila i poslednja plata u toj firmi.

Link to comment
 • Replies 224
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Indy

  15

 • Аврам Гојић

  12

 • Lezilebovich

  11

 • MayDay

  9

Ja radim u jednoj od većih privatnih kompanija u Srbiji (mnogi od vas znaju tačno u kojoj), i u opisu radnog mesta mi je, između ostalog, i propisivanje ovakvih pravila. Mi imamo Dress code, ali je on mnogo liberalniji, a i relativno labavo se poštuje - i kada nekim drugim danom osim petka (imamo Casual Friday već godinama) dođem slobodnije obučen, niko mi ništa neće reći, osim ako tog dana nemam nešto jako važno (sastanak, suđenje, Bord, itd.). Ja se trudim da to ne zloupotrebljavam, pa nikad ne dolazim u duksevima, patikama i farmerkama, ali ima onih koji se ni tog minimuma ne pridržavaju, a trebali bi.Što se ponašanja tiče, mi imamo 15 Principa ponašanja zaposlenih, čiji sam koautor i koji su okačeni na naš sajt. U pitanju su neki krajnje opšti moralni, zakonski i poslovni principi, koje bi trebalo i inače poštovati (zabrana korupcije, pranja novca, poštovanje drugih zaposlenih, državnih organa, kupaca itd.). Osim toga, postoji i Pravilnik o kućnom redu, koji takođe propisuje neke krajnje normalne stvari (da ne dolaziš pijan i drogiran na posao, ne lomiš inventar, ne biješ druge zaposlene, itd.). Ovakve tripove kao u Delti mi nemamo - kod nas članovi Borda jedu sa drugim zaposlenima u kantini i čekaju na red da dobiju jelo, čekaju na lift, itd. - barem ne sistemski (ima pojedinaca koji ne bi da se mešaju sa drugim smrtnicima, ali toga valjda ima svuda). Ipak, nije bilo tako za vreme starog gazde, sada je bolje.

Link to comment

ja bih baš voleo da pročitam neku studiju o uticaju principa ponašanja zaposlenih na sveobuhvatan život kompanije - na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih, vertikalnu mobilnost, motivaciju, međuljudske odnose, učestalost prijava za mobing i sl,

Link to comment
Ja radim u jednoj od većih privatnih kompanija u Srbiji (mnogi od vas znaju tačno u kojoj), i u opisu radnog mesta mi je, između ostalog, i propisivanje ovakvih pravila. Mi imamo Dress code, ali je on mnogo liberalniji, a i relativno labavo se poštuje - i kada nekim drugim danom osim petka (imamo Casual Friday već godinama) dođem slobodnije obučen, niko mi ništa neće reći, osim ako tog dana nemam nešto jako važno (sastanak, suđenje, Bord, itd.). Ja se trudim da to ne zloupotrebljavam, pa nikad ne dolazim u duksevima, patikama i farmerkama, ali ima onih koji se ni tog minimuma ne pridržavaju, a trebali bi.Što se ponašanja tiče, mi imamo 15 Principa ponašanja zaposlenih, čiji sam koautor i koji su okačeni na naš sajt. U pitanju su neki krajnje opšti moralni, zakonski i poslovni principi, koje bi trebalo i inače poštovati (zabrana korupcije, pranja novca, poštovanje drugih zaposlenih, državnih organa, kupaca itd.). Osim toga, postoji i Pravilnik o kućnom redu, koji takođe propisuje neke krajnje normalne stvari (da ne dolaziš pijan i drogiran na posao, ne lomiš inventar, ne biješ druge zaposlene, itd.). Ovakve tripove kao u Delti mi nemamo - kod nas članovi Borda jedu sa drugim zaposlenima u kantini i čekaju na red da dobiju jelo, čekaju na lift, itd. - barem ne sistemski (ima pojedinaca koji ne bi da se mešaju sa drugim smrtnicima, ali toga valjda ima svuda). Ipak, nije bilo tako za vreme starog gazde, sada je bolje.
Tako i treba da bude u vecini ustanova i preduzeca. danas u jednoj bolnici sestra na prijemu prenasminkana u gotik stilusedam prstenova sa kamencicima sa mindusama fi 20 cm. bucmasta sluzbenica po hodnicima u minicu minimum pedaljiznad kolena (da samo neko ne pomisli da sam vegetarijanac i da to ne bih nagnao nego ne ide u bilo kojoj firmi) ipacijent koji odvaljuje preglasni video na debilnim telefonu. Zloglasni Tomica je pokusao da im uvede kodeks oblacenja, alinije uspeo. Ameri su svojim pisanim i nepisanim pravilima osakatili zene u poslovnom svetu barem sto se oblacenja tice.Misku najtoplije zelim da upozna kodeks oblacenja zatvorenika.
Link to comment

KODEKSPONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA("Sl. glasnik RS", br. 29/2008)Cilj kodeksaČlan 1Cilj ovog kodeksa je da bliže utvrdi standarde integriteta i pravila ponašanja državnih službenika iz organa državne uprave, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga (u daljem tekstu: organi) i da obavesti javnost o ponašanju koje ima pravo da očekuje od državnih službenika.Pridržavanje odredaba kodeksaČlan 2Državni službenik je dužan da se pridržava odredaba ovog kodeksa.Ponašanje državnog službenika suprotno odredbama ovog kodeksa predstavlja lakšu povredu radne dužnosti, osim ako je zakonom određeno kao teža povreda radne dužnosti.Poverenje javnostiČlan 3Državni službenik je dužan da se ponaša na način koji doprinosi očuvanju i podsticanju poverenja javnosti u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa.Zakonitost i nepristrasnost u raduČlan 4Državni službenik obavlja svoju dužnost u okviru datog ovlašćenja, u skladu sa zakonom i drugim propisom i postupa po pravilima struke i odredbama ovog kodeksa.Državni službenik ne sme da se u privatnom životu ponaša na način koji ga čini prijemčivim uticaju drugih lica koji se može odraziti na zakonito i nepristrasno vršenje dužnosti.Politička neutralnostČlan 5Državni službenik pridržava se u vršenju svoje dužnosti načela političke neutralnosti.U službenim prostorijama organa državni službenik ne sme da nosi i ističe obeležja političkih stranaka, niti njihov propagandni materijal.Državni službenik ne sme da utiče na političko opredeljenje drugih državnih službenika i nameštenika.Zaštita javnog interesaČlan 6Pri donošenju odluka i vršenju diskrecionih ovlašćenja državni službenik dužan je da vodi računa o javnom interesu i relevantnim činjenicama i ne sme da deluje na način koji ga dovodi u položaj obaveze vraćanja usluge nekom fizičkom ili pravnom licu.Sprečavanje sukoba interesaČlan 7U vršenju svojih poslova državni službenik ne sme da dozvoli da njegov privatni interes dođe u sukob s javnim interesom.On je dužan da vodi računa o stvarnom ili mogućem sukobu interesa i preduzme mere predviđene zakonom radi izbegavanja sukoba interesa.Sprečavanje sukoba interesa pri stupanju na radČlan 8Rukovodilac kadrovske jedinice organa, odnosno državni službenik zadužen za kadrovske poslove u organu koji nema kadrovsku jedinicu, dužan je da lice koje se prima u radni odnos u svojstvu državnog službenika pre stupanja na rad upozna sa zakonom predviđenim ograničenjima i zabranama koje imaju za cilj sprečavanje sukoba interesa.Postupanje sa poklonomČlan 9Državni službenik ne sme da primi poklon, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica u vršenju svoje dužnosti, osim protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrednosti saglasno propisima kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija.Ukoliko je državnom službeniku ponuđen poklon ili neka druga korist dužan je da poklon ili drugu korist odbije, odnosno uručen poklon vrati, da preduzme radnje radi identifikacije lica i ukoliko je moguće pronađe svedoke i da odmah, a najkasnije u roku od 24 sati, o tome sačini službenu zabelešku i obavesti neposredno pretpostavljenog.Ako je državni službenik u nedoumici da li se ponuđeni poklon može smatrati prigodnim poklonom manje vrednosti dužan je da o tome zatraži mišljenje od neposredno pretpostavljenog.Postupanje sa poverenim sredstvimaČlan 10Državni službenik je dužan da materijalna i finansijska sredstva koja su mu poverena u vršenju poslova koristi namenski, ekonomično i efikasno, isključivo za obavljanje poslova i da ih ne koristi za privatne svrhe.Postupanje sa informacijamaČlan 11U vršenju svojih poslova državni službenik ne može zahtevati pristup informacijama koje mu nisu potrebne za obavljanje poslova, a informacije koje su mu dostupne koristi na propisani način.Državni službenik ne sme da neovlašćeno saopštava informacije do kojih je došao u obavljanju svojih poslova.U obavljanju privatnih poslova državni službenik ne sme da koristi informacije koje su mu službeno dostupne radi sticanja pogodnosti za sebe ili s njim povezana lica.Zaštita privatnostiČlan 12U cilju zaštite privatnosti, državni službenik ne sme da iznosi lične podatke iz evidencija koje se vode o drugom državnom službeniku, osim u zakonom predviđenim slučajevima.Ophođenje sa strankamaČlan 13U ophođenju sa strankama državni službenik je dužan da: postupa profesionalno, ljubazno i pristojno; pokaže zainteresovanost i strpljenje, posebno sa neukom strankom; blagovremeno i tačno daje podatke i informacije, u skladu sa zakonom i drugim propisom; pruža pomoć i daje informacije o nadležnim organima za postupanje po zahtevima, kao i o pravnim sredstvima za zaštitu prava i interesa; rukovodi se načelom jednakosti i ne daje privilegije zavisno od bilo kakvih svojstava i ličnih osobina stranke; s posebnom pažnjom postupa prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama; poštuje ličnost i dostojanstvo stranke.Ophođenje sa pretpostavljenima i drugim državnim službenicimaČlan 14U odnosima sa pretpostavljenim, podređenim, drugim državnim službenicima i nameštenicima državni službenik postupa s dužnom pažnjom i poštovanjem.Državni službenik je dužan da u odnosu sa drugim državnim službenicima obezbedi potrebnu saradnju, ne ometa proces rada, pospešuje profesionalne odnose i radnu atmosferu i da izbegava radnje koje bi imale štetne posledice po ugled organa.Očuvanje ugleda organaČlan 15Državni službenik na položaju dužan je da vodi računa da ponašanjem na javnom mestu ne umanji ugled položaja i organa i poverenje građana u državnu službu.Zabrana seksualnog uznemiravanjaČlan 16Zabranjeno je seksualno uznemiravanje, verbalno ili neverbalno neželjeno ponašanje iz sfere polnog života kojim se vređa lični integritet državnog službenika.Prijave za seksualno uznemiravanje podnose se licu koje je neposredno pretpostavljeno onome od koga potiče uznemiravanje.Standardi odevanja na raduČlan 17Državni službenik je dužan da bude prikladno i uredno odeven, primereno poslovima državnog službenika i da svojim načinom odevanja na radnom mestu ne narušava ugled državnog organa niti izražava svoju političku, versku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost.Neprikladnom odećom smatraju se naročito: neprimereno kratke suknje, bluze sa velikim dekolteom ili tankim bretelama, izrazito kratke ili providne bluze, kratke pantalone.Državnog službenika koji je neprikladno odeven neposredni rukovodilac upozoriće na obavezu poštovanja ovog kodeksa u pogledu odevanja na radnom mestu i na mogućnost pokretanja disciplinskog postupka u slučaju ponovljene povrede kodeksa.Zaštita standarda ponašanja i zabrana mobingaČlan 18Državni službenik koji smatra da se od njega ili drugog državnog službenika traži da postupi na način koji nije u skladu sa ovim kodeksom o tome pismeno obaveštava rukovodioca organa.Državni službenik zbog toga ne sme biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge državne službenike, niti izložen uznemiravanju (mobing) prilikom obavljanja svojih dužnosti i ostvarivanja prava u organu.Stupanje na snaguČlan 19Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Link to comment

da proširimo malo priču, kako je to u Singišu™

Singapur -- Sud u Singapuru osudio 4 kineska imigranta, vozača autobusa, na zatvorske kazne od 7 nedelja, zato što su u tom gradu-državi pokrenuli prvi štrajk u 26 godina.Trojica vozača osuđena su na šest nedelja zatvora, a četvrti na sedam, zbog dodatne optužbe da je objavio štrajk u poruci na internetu.Štrajk je omeo oko pet odsto singapurskog autobuskog servisa.
Link to comment

ma kakimid age izdrkotina, eto sta bi, i on i gospodza mu. videla zaba etc.ja sam bogami kihala. kad je mogao ko malo vode na dlanu da cuva komercijalistu kom je ispod pazuha mirisalo na zaprsku i da svima nadredjenima bude neprijatno da mu skrenu paznju, kodeks je bio tu da se krsi.edit: inace, od istog poslodavca budem u trecem mesecu trudnoce primorana da odrzavam trudnocu, da im ustedim, jel

Edited by orderka
Link to comment
ja radila u privatnoj firmi u kojoj je kodeksom, izmedju ostalog, bilo zabranjeno glasno kijanje. budibogsnama!
Sedeli ste na dinamitu i znali ste ako neko kine - ode mast u propast ?

koji sam debil, ne mogu da se setim u kom crtacu jedan lik drugom stavi prst ispod nosa da ne bi kinuo i onda sekund posle toga on kine

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...