Jump to content
IGNORED

korona i pravo


nautilus

Recommended Posts

-Dobar dan vrli zatvorski čuvaru, ja bih da posetim klijenta, prekosutra nam je sudjenje moramo se spremiti.

-Nemate masku i ne možete da uđete.

-U redu, molim neku potvrdu da sam pokušao da uđem.

-Ne može, ne izdajem ja potvrde.

-Kako onda da branim čoveka? Odakle mi maska, gde da je kupim?

-Šta ja znam, nemojte se raspravljati sa mnom, zvaću policiju.

 

 

Ustavom zagarantovano pravo na odbranu ne može biti umanjeno vanrednim stenjem. 

Link to comment
 • Replies 100
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • nautilus

  11

 • halloween

  10

 • Ted

  9

 • Anonymous

  9

scenario da se zatvorenik zarazi i umre ili ima ozbiljnije zdravstvene posledice je takodje obuhvacen osnovnim pravima gde nema odstupanja u vanrednom stanju. zato su morali da smisle resenje unapred, da obezbede da advokati imaju maske, s obzirom na nestasicu. ili da se podele zatvorima za ovu svrhu. 

Link to comment

znam sta je trebalo da urade pa nisu, zato ce biti sou prekosutra u sudu kad sudiji budem objasnjavao da je povredjeno pravo mog klijenta na odbranu.

 

uzgred, smanjili su trajanje  posete na 15 minuta, sto je opet krsenje prava na odbranu.

Link to comment
8 hours ago, Krošek said:

scenario da se zatvorenik zarazi i umre ili ima ozbiljnije zdravstvene posledice je takodje obuhvacen osnovnim pravima gde nema odstupanja u vanrednom stanju. zato su morali da smisle resenje unapred, da obezbede da advokati imaju maske, s obzirom na nestasicu. ili da se podele zatvorima za ovu svrhu. 

 

Pogotovo što tvrde da n miliona maski ide besplatno u zdravstvo, vojsku policiju, javne službe...

 

U Italiji zatvorenici bili napravili pobunu nedavno.

Link to comment
2 hours ago, Redoran said:

Da li će da te puste u sud bez maske?

 

nemam pojma. sutra cu se raspitati. najludje je sto su zatvorski cuvari nosili oprilicno cudne maske, mislim da nisam dvojicu video sa istom, kao da su se morali ko zna gde snalaziti da dodju do istih.

 

potpuno nadrealno

 

 

Link to comment

grdan pravni poroblem je, braćo i sestre, nastupio u jednoj radnoj sredini a povodom vanrednoga stanja. lokalnoj  radnoj sredini kako bi rekli. zaposleni rade od kuće (čitaj ne rade ništa, 90% njih a daj bože da sede kući). faktički su na godišnjem odmoru koji nije godišnji već se vodi kao redovan rad, plata i tako to. ali, kako sudbina može oholo da se poigra sa ljudima. neki dokoni kućevni (ne)radnici su se opsetili, šta ako potraje ovo vanredno stanje pa ne iskoristimo godišnji , onaj pravi, za prethodnu godinu, do 30. juna. avaj. očaj se polako uselio u domove vrednih trudbenika i sindikalnih predstavnika. da li je moguće da tri mececa sa punom platom nećemo raditi ništa a da posle nećemo moći opet da ne radimo ništa u kontinuitetu, još barem 15, 20 dana. plaćeno razume se. ima li pravde na ovome svetu?

 

stvar je predstavljena kao  hitna, takoreć urgentna, a pravni savet se iska što pre, jer kraj juna smo što nije. a drugih nekih problema u užoj i široj okolini nema, koliko je meni poznato. ja savet neću dati barem još nekoliko dana, a gledaću da bude i duže. zato što sam u mogućnosti.

 

elem, godišnji odmor je nekada stanje uma, a ne ustavno pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Link to comment

Koji je pravni osnov za slanje na sajam ljudi koji imaju uslove za samoizolaciju? Kako to ide tehnički, dobije li se neko rešenje, pravo žalbe, ko i kako primenjuje mere prinude radi odvodjenja na sajam i prinudnog držanja tamo? 

Mogu li da prinudno testiraju i mogu li da prinudno udju u stan radi odvodjenja na testiranje? Šta ako nakon testiranja, ne mogu da pronadju obolelog jer se krije i ne mogu da mu saopšte rezultate... 

Link to comment

To je jasno, ali gledajući aktuelne odluke koje su već donete po ovom pitanju može se zakljuciti da će i nove biti veoma povrsne i da neće na dobar način regulisati ovo pitanje. Lično, ne vidim način na koji se ovo može regulisati uredbom, ili naredbom, kada je već propušteno da se na vreme reguliše zakonom.

Ključno pitanje je ima li pravo vojska/policija da prinudno drži ljude zatvorene i kojim merama prinude.

Link to comment

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolest jeste onaj koji primarno gledamo ovde. Odnosno treba da dobiju rešenje sanitarnog inspektora, prema čl. 31 - Licima kojima se određuje mera karantina, uručuje se rešenje sanitarnog inspektora. Dužina trajanja mere utvrđene u stavu 1. ovog člana određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti.

 

Evo izvoda iz nekih bitnijih odredaba za ovu situaciju

 

Prevoz, izolacija i lečenje

Član 26

Lica obolela od zaraznih bolesti prevoze se pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenja zaraznih bolesti, po stručno metodološkom uputstvu.

Lica koja su obolela od kuge, velikih boginja i virusnih hemoragičkih groznica (izuzev hemoragičke groznice sa bubrežnim sindromom), SARS-a, kao i lica za koja postoji sumnja da su obolela od kolere, kuge, velikih boginja, virusnih hemoragičkih groznica, poliomijelitisa i od druge zarazne bolesti nepoznate etiologije, prevoze se posebnim sanitetskim vozilom.

Doktor medicine koji kod određenog lica utvrdi oboljenje od zarazne bolesti ili postavi sumnju na oboljenje utvrđeno u stavu 2. ovog člana, dužan je da to lice odmah, sanitetskim vozilom, uputi u zdravstvenu ustanovu u kojoj se izoluju i leče lica obolela od zaraznih bolesti.

Član 27

Lica obolela ili za koja postoji sumnja da boluju od kuge, velikih boginja i virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom), SARS-a, kao i lica za koja postoji sumnja da boluju od zarazne bolesti nepoznate etiologije, izoluju se i leče u zdravstvenim ustanovama za bolničko lečenje lica obolelih od zaraznih bolesti.

Član 28

Doktor medicine u zdravstvenoj ustanovi za bolničko lečenje obolelih od zaraznih bolesti, koji potvrdi ili posumnja na oboljenje od zarazne bolesti utvrđeno u članu 27. ovog zakona, u saradnji sa doktorom medicine specijalistom epidemiologije nadležnog zavoda odnosno instituta za javno zdravlje, određuje licu meru izolacije i lečenja, odnosno izolacije, u skladu sa zakonom.

Lice kome je određen obavezan prevoz sanitetskim vozilom, u skladu sa članom 26. ovog zakona ili mera izolacije i lečenja u skladu sa članom 27. ovog zakona, odnosno mera izolacije u skladu sa stavom 1. ovog člana, dužno je da se pridržava naloga doktora medicine.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 29

U slučaju pojave epidemije širih razmera zarazne bolesti iz člana 27. lica obolela od te bolesti izoluju se i leče u objektima u kojima se mogu obezbediti uslovi za lečenje, odnosno za izolaciju i lečenje obolelih od zaraznih bolesti.

Objekti utvrđeni u stavu 1. ovog člana, određuju se aktom ministra, na predlog Zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Zdravstveni nadzor i karantin

Član 30

Pravno lice i preduzetnik koji organizuju putovanje u zemlju u kojoj ima oboljenja koja predstavljaju pretnju po međunarodno javno zdravlje, kao i lice koje putuje u zemlju ili dolazi iz zemlje u kojoj ima oboljenja koja predstavljaju pretnju po međunarodno javno zdravlje, dužni su da se pre putovanja u tu zemlju, kao i po povratku iz te zemlje, pridržavaju obaveza propisanih ovim zakonom i MZP, kao i mera koje priroda te bolesti nalaže. 

Zavod mesečno, a po potrebi i na nedeljnom nivou dostavlja informaciju o zemljama u kojima postoji epidemija i rizik od obolevanja od zaraznih bolesti koje se mogu uneti u zemlju i o tome obaveštava Ministarstvo, radi preduzimanja mera zdravstvenog nadzora na graničnim prelazima.

Lica koja dolaze iz zemalja u kojima ima kolere, kuge, velikih boginja, žute groznice, virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom), malarije i/ili drugih oboljenja koja predstavljaju pretnju po međunarodno javno zdravlje ili postoji epidemija i rizik od oboljevanja od zaraznih bolesti koje se mogu uneti u zemlju i lica iz stava 5. ovog člana, sa ili bez zdravstvenih tegoba dužna su da se na graničnom prelazu prijave nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice kao i da se u mestu boravka jave nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje.

Organi nadležni za kontrolu prelaženja državne granice, carinski organi, organi lučke kapetanije, avio i drugi prevoznici, nadležne medicinske službe na aerodromima i iz plana mreže, kao i druge službe i inspekcije na graničnim prelazima, dužni su da sanitarnom inspektoru pruže pomoć i saradnju u sprovođenju mera sanitarnog nadzora propisanih ovim zakonom, drugim propisima i MZP, posebno u pogledu identifikacije lica koja podležu sanitarnom nadzoru u skladu sa odredbom iz stava 2. ovog člana, pregleda prtljaga i sredstava u međunarodnom saobraćaju i pri sprovođenju propisanih i potrebnih mera, radi sprečavanja unošenja i širenja zaraznih bolesti.

Zdravstveni nadzor može se odrediti, na predlog Zavoda i za lica koja dolaze iz zemalja u kojima se organizuju skupovi koji su od strane SZO procenjeni kao skupovi visokog epidemiološkog rizika.

Licu koje se, u skladu sa ovim zakonom, stavlja pod zdravstveni nadzor na graničnom prelazu, odnosno na mestu ulaska u zemlju, sanitarni inspektor u skladu sa informacijom iz stava 2. ovog člana, donosi rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor.

Licu koje se stavlja pod zdravstveni nadzor rešenjem se daje rok od 24 sata, u kome mora da se javi u nadležni zavod, odnosno institut za javno zdravlje, prema mestu boravka, radi praćenja zdravstvenog stanja.

Rešenje sanitarnog inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor dostavlja se i nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje.

Nadležni zavod, odnosno institut za javno zdravlje dužan je da obavesti nadležnu sanitarnu inspekciju, o licima koja se u skladu sa izdatim rešenjem sanitarnog inspektora nisu javila radi praćenja zdravstvenog stanja.

Član 31

Karantin je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i utvrđuju obavezni zdravstveni pregledi zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od zaraznih bolesti ili sa licem za koje postoji sumnja da je obolelo od zarazne bolesti navedene u članu 27. ovog zakona, tokom perioda zaraznosti.

Mera karantina sprovodi se i u slučaju pojave druge zarazne bolesti za koju ministar, u saradnji sa Komisijom, utvrdi da predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva Republike Srbije.

Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje određuje koja lica podležu obavezi stavljanja u karantin.

Licima kojima se određuje mera karantina, uručuje se rešenje sanitarnog inspektora. Dužina trajanja mere utvrđene u stavu 1. ovog člana određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti.

Lica kojima se određuje mera karantina moraju se pridržavati mera naloženih rešenjem, pod pretnjom prinudnog stavljanja u karantin.

Zaposlenim licima kojima se određuje mera karantina, za vreme provedeno u karantinu pripada odgovarajuća nadoknada, u skladu sa zakonom.

Organizovanje i sprovođenje mere karantina iz st. 1. i 2. ovog člana, naređuje ministar.

Mera karantina sprovodi se u objektima koji ispunjavaju uslove propisane za sprovođenje te mere.

Objekti koji ispunjavaju uslove iz stava 8. ovog člana, određuju se aktom Vlade, na predlog ministra.

Vlasnici objekata određenih za karantin dužni su da objekat ustupe na privremeno korišćenje, na osnovu akta Vlade, a na predlog Ministarstva, i za to im pripada odgovarajuća nadoknada.

Zdravstveni nadzor nad licima u karantinu vrši nadležni zavod odnosno institut za javno zdravlje, kao i medicinski tim koji boravi u karantinu, a obezbeđenje obavlja organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Naknada za rad osoblju u karantinu određuje se u skladu sa zakonom.

Ministar bliže propisuje uslove i način sprovođenja mera karantina, dužinu trajanja, kao i uslove koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu.

Edited by Ted
Link to comment

Čl. 39. st. 1. Ustava

 

Quote
Član 39.

Svako ima pravo da se slobodno kreće i nastanjuje u Republici Srbiji, da je napusti i da se u nju vrati.
Sloboda kretanja i nastanjivanja i pravo da se napusti Republika Srbija mogu se ograničiti zakonom, ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka, zaštite javnog reda i mira, sprečavanja širenja zaraznih bolesti ili odbrane Republike Srbije.

Čl. 73. st. 2. tač. 5. i 6. . Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

U vršenju inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana, sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

5) naredi, prema definiciji slučaja ili prema procenjenoj epidemiološkoj situaciji prinudnu izolaciju i lečenje licima obolelim od pandemijskog gripa kuge, velikih boginja i virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom), SARS-a, odnosno, prinudnu izolaciju licima za koja postoji sumnja da boluju od kuge, velikih boginja, virusnih hemoragijskih groznica, SARS-a, kao i od drugih zaraznih bolesti nepoznate etiologije. Rok za sprovođenje ove mere predlaže doktor medicine, specijalista epidemiologije a sprovodi sanitarni inspektor;

6) naredi prinudno stavljanje u karantin zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od pandemijskog gripa na početku prenošenja, kuge, velikih boginja i virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom), SARS-a i od druge zarazne bolesti za koju referentna zdravstvena ustanova utvrdi da predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva Republike Srbije;

Član 75

Mere utvrđene u članu 73. stav 2. tač. 1) do 15) i članu 74. stav 2. tač. 1) do 4) ovog zakona, određuju se rešenjem sanitarnog inspektora u upravnom postupku.

Preduzimanje izuzetno hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, sanitarni inspektor može narediti i usmenim rešenjem, u skladu sa zakonom.

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...