Jump to content
Sign in to follow this  
Аврам Гојић

Beli Schengen

Pada sengenski zid?  

270 members have voted

 1. 1. Verujete li da ce ove godine biti doneta odluka o ulasku u Schengen?

  • Verujem
   113
  • Ne verujem
   86
  • Ne znam
   43
  • Ne zanima me
   29
 2. 2. Koliko na vas zivot utice obaranje sengenskog zida?

  • Utice u veoma velikoj meri
   100
  • Donekle utice
   87
  • Utice veoma malo
   31
  • Ne utice uopste
   53


Recommended Posts

Аврам Гојић

Znam i ja, a znam i za bahate zloupotrebe prava čak i ovde. Pa jbg, neka se mera u svemu mora pronaći, inače bi sistem kolabirao.

 

Ma ok, vidi edit.

Share this post


Link to post
Turnbull

Bojan Gavrilović 30/04/2014 | printer_famfamfam.gif

Srbija – lider na Balkanu
 

tocak.jpg

 
Srbija je već nekoliko godina lider u Evropi po broju državljana koji traže azil u drugim državama, ili kako naši mediji i predstavnici vlasti vole da ih nazivaju – „lažnih“ azilanata.

Građani Srbije su u državama EU u 2013. godini podneli oko 22.400 zahteva za azil, od čega je samo u Nemačkoj podneto 18.000 zahteva. Srbija je na solidnom četvrtom mestu kao zemlja porekla 5% svih tražilaca azila u EU, dok u Nemačkoj suvereno drži prvo mesto sa 14% ukupnog broja zahteva podnetih u toj zemlji. Ipak, nadležni organi u zemljama EU utvrdili su da je najveći broj podnetih zahteva neosnovan. Naime, tokom navedenog perioda u 28 zemalja članica EU doneto je 380 pozitivnih odluka,[1] od toga samo 30 u Nemačkoj. Najveći broj izbegličkih statusa građanima Srbije priznat je u Francuskoj (140), zatim slede Belgija (25) i Austrija (15). Drugim rečima, otprilike 9 od 10 prvostepenih odluka izdatih građanima Srbije u zemljama EU bile su negativne.

Radi boljeg upoznavanja sa kontekstom treba pomenuti da je u 2013. godini Nemačka prestigla SAD i postala najomiljenije odredište tražilaca azila na svetu. Ova država je iste godine dodelila preko 10.000 izbegličkih statusa, dok je dodatnih 10.000 dobilo niži oblik zaštite. Sve u svemu, u 2013. godini u Saveznoj Republici Nemačkoj je neki oblik zaštite dobilo preko 20.000.[2]

Imajući u vidu povećani priliv izbeglica iz kriznih područja i pomake Srbije u pogledu evropskih integracija, nije čudno što Nemačka želi da smanji broj tražilaca azila iz Srbije i sa Balkana i samim tim značajno umanji sopstvene troškove. Koalicioni sporazum sačinjen nakon nemačkih izbora između Demohrišćanske i Socijaldemokratske partije predvideo je stavljanje Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije na listu tzv. sigurnih zemalja porekla. Prema napisima nemačke štampe[3] ova odredba biće pretočena u realnost odgovarajućim zakonodavnim izmenama 30. aprila ove godine. Za tražioce azila to znači da će se o njihovom zahtevu odlučivati po ubrzanoj proceduri, da će važiti pretpostavka da oni u svojim državama nisu izloženi progonu, te će se njihov zahtev rutinski odbacivati bez ulaženja u suštinu. Žalba neće imati suspenzivno dejstvo te će tražioci azila sa Balkana biti ekspresno liferovani, da iskoristim nemačku reč koja se odomaćila u srpskom jeziku, nazad u svoje zemlje. Za Nemačku to znači znatnu uštedu dok srpske vlasti, a posebno granična policija, mogu da odahnu jer se smanjuje mogućnost suspenzije bezviznog režima.

Ipak, ovakav korak nemačke vlade ne nailazi na jednoglasnu podršku u samoj Nemačkoj. Povodom najave proglašenja Srbije sigurnom zemljom porekla, PRO AZYL, organizacija koja se bavi zaštitom prava tražilaca azila i migranata, objasnila je da razlog niske uspešnosti tražilaca azila s Balkana leži u površnom razmatranju njihovih zahteva. Ova organizacija se protivi najavljenom proglašenju zemalja Balkana sigurnim, jer će se u tom slučaju zahtevima tražilaca azila s Balkana posvećivati još manja pažnja.

PRO AZYL je pre godinu dana objavio izveštaj[4] u kojem tvrdi da Srbija ne ispunjava uslove da bude proglašena sigurnom zemljom porekla. Ovaj izveštaj je naglasio loš položaj i nasilje protiv romske manjine, ali i drugih manjina, korupciju, neefikasno pravosuđe, veliki broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava itd. Takođe je istaknuto da Romi nemaju pristup zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, stanovanju itd. Početkom aprila 2014. godine ista organizacija objavila je još jedan izveštaj koji osporava proglašenje Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije sigurnim zemljama porekla.[5]

Ispostavlja se da je ključno pitanje šta je zapravo sigurna zemlja porekla, tj. koje uslove jedna država treba da ispuni da bi se smatrala sigurnom?

Prema shvatanju Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) kojim se rukovode i članice Evropske unije, sigurna zemlja porekla je država o kojoj se na osnovu pravne situacije, primene zakona u okviru demokratskog sistema i opštih političkih okolnosti, može zaključiti da generalno i konstantno ne postoji progon, mučenje ili nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i pretnja zbog neselektivnog nasilja u situacijama međunarodnog ili unutrašnjeg oružanog sukoba.

Prilikom ove procene vodi se računa, između ostalog, o meri u kojoj se obezbeđuje zaštita od progona ili zlostavljanja putem relevantnih zakona i propisa i načina njihove primene; poštovanja prava i sloboda zajemčenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Konvencijom protiv mučenja, naročito vodeći računa o pravima od kojih nema odstupanja, tj.prava na život, zabrane zlostavljanja i ropstva i retroaktivne primene krivičnog zakonodavstva; poštovanja načela non-refoulement (zabrana proterivanja ili vraćanja silom); delotvornih pravnih sredstava protiv povreda prava i sloboda.

I površno čitanje ovih odredbi budi sumnju u to da Srbija zadovoljava sve navedene uslove, naročito po pitanju primene zakona i delotvornih pravnih sredstava protiv kršenja prava. Ipak, valja pomenuti da je smatranje određenih država sigurnim u kontekstu postupka azila na kraju krajeva politička odluka izvršne vlasti. O tome svedoči i lista sigurnih trećih zemalja Republike Srbije, koja sigurnom zemljom porekla smatra na primer Belorusiju.

Odluka tela koje odlučuje o zahtevima za dobijanje azila je, ili bi trebalo da bude, nepolitičke, tj. pravne prirode. Sud ili neko drugo nezavisno telo, naime odlučuje o tome da li tražilac azila predstavlja izbeglicu u smislu Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu izbeglica.[6] Ovde je ključan koncept progona koji, u ovom kontektu, ima šire značenje od onog koji mu se pridaje u standardnom jeziku, a koje implicira fizički progon. Konvencija o statusu izbeglica zapravo koristi izraz „osnovani strah od progona“ koji pored objektivnog podrazumeva i subjektivni element, odnosno strah.

Ozbiljna kršenja osnovnih ljudskih prava, tj. ugrožavanje prava na život, povrede zabrane zlostavljanja ili ropstva svakako predstavljaju progon. Ipak, različiti oblici diskriminacije određenih društvenih grupa koji se manifestuju kroz, na primer nemogućnost pristupa školovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, sudu itd, posmatrani zajedno mogu da dosegnu prag progona, naročito ako su praćeni osećajem straha i nesigurnosti. To se opet utvrđuje u svakom konkretnom slučaju kroz ocenu objektivnih okolnosti u zemlji porekla i subjektivnog elementa, tj. straha tražioca azila.

Stvari ovde postaju zanimljivije. Upravni sud u Štutgartu (Verwaltungsgericht Stuttgart) je krajem marta 2014. godine usvojio žalbe dvojice srpskih državljana romske nacionalnosti i dodelio im izbeglički status. Sud je u obrazloženju odluke[7] uzevši u obzir pomenuti izveštaj organizacije PRO AZYL i svedočenje njegove autorke, naveo da se Romi u Srbiji nalaze u krajnje nepovoljnom položaju, jer im je otežan pristup zapošljavanju, zdravstvenoj nezi, obrazovnom sistemu i socijalnim davanjima te da su primorani da žive na marginama društva.

Sud u Štutgartu je istakao da srpske vlasti ne pružaju zaštitu Romima od napada drugih građana, što prema standardima Evropskog suda za ljudska prava, inicira odgovornost države i predstavlja povredu zabrane zlostavljanja. Takođe je utvrdio da mere kontrole na granici, o kojima sam već pisao za Peščanik, nesrazmerno pogađaju pripadnike romske manjine. Nemački sud je kritikovao član 350a Krivičnog zakonika Republike Srbije koji predviđa krivično delo „Omogućavanje zloupotrebe ostvarivanja prava azila u stranoj državi“[8] i zaključio da je krivično delo postavljeno tako široko da ne pogađa samo osobe koje organizuju ili vrše prebacivanje, smeštaj itd. srpskih državljana koji nameravaju da traže azil, ako takvi zaista i postoje, već i same tražioce azila. Posebno bizaran detalj je da je nemački sud naglasio da je mera ograničenja slobode kretanja i čak kriminalizacija napuštanja zemlje protivna Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i Ustavu Republike Srbije.

Ironija je očigledna: mera granične kontrole ljudi koji napuštaju Srbiju[9] i novo krivično delo, brzopleto uvedeni u cilju borbe protiv “lažnih azilanata“ a radi očuvanja bezviznog režima, imaju zapravo suprotan efekat, jer pretvaraju „lažne“ u prave azilante, tj. izbeglice.

Ova odluka svakako neće sprečiti nemačke političare da ostvare svoj naum i proglase Srbiju, Makedoniju i BiH sigurnim zemljama porekla. Ostaje da se vidi da li će drugi nemački sudovi potvrditi praksu Upravnog suda u Štutgartu. Što se Srbije tiče, vreme je da nadležni konačno promisle metode borbe s „lažnim“ azilantima i pojačaju napore na osnaživanju institucija kako bi jednako štitile prava svih građana.

 
Peščanik.net, 30.04.2014.

———–    
 1. Pozitivna odluka znači da tražilac azila nije vraćen nazad u zemlju porekla i obuhvata priznanje statusa izbeglice, supsidijarne ili zaštite iz humanitarnih razloga.
 2. Svi statistički podaci u ovom tekstu preuzeti su sa sajta Statisticke službe Evropske unije (Eurostat) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home i web stranice Visokog komesarijata UN za izbeglice http://www.unhcr.org/532afe986.html.
 3. Der Spiegel 17/2014, štampano izdanje, strana 15.
 4. Izvestaj je dostupan na nemačkom jeziku ovde http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/Serbien_kein_sicherer_Herkunftsstaat.pdf.
 5. Dostupan na nemačkom jeziku ovde http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/oRechtspolitik/PROASYL Stellungnahmen Gesetzentwurf Sichere Herkunftslaender zweite Fassung o4.o4.2014.pdf.
 6. Izbeglica je lice koje se „usled osnovanog straha od progona iz razloga rasne, verske nacionalne ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja nalazi izvan zemlje svog državljanstva, pa ne želi usled tog straha da se stavi pod zaštitu date zemlje“.
 7. Presuda je dostupna na nemačkom jeziku ovde http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2014/VG_Stuttgart_Serbien_Ausreisefreiheit.pdf.
 8. (1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, vrši ili organizuje transport, prebacivanje, prihvat, smeštaj, skrivanje ili na drugi način omogućava da državljanin Srbije lažnim prikazivanjem ugroženosti njegovih ljudskih prava i sloboda, u stranoj državi zatraži azil, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

  (2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno od strane grupe ili zloupotrebom ovlašćenja, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

  (3) Za delo iz stava 2. ovog člana organizator će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

  (4) Predmeti, prevozna i druga sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. 1. do 3. ovog člana, oduzeće se.

 9. Vidi Uredbu o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prolazi državnu granicu.

Share this post


Link to post
Tribun_Populi

^^ Ma sve za 5.

 

Nego...

 

 

Prema shvatanju Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) kojim se rukovode i članice Evropske unije, sigurna zemlja porekla je država o kojoj se na osnovu pravne situacije, primene zakona u okviru demokratskog sistema i opštih političkih okolnosti, može zaključiti da generalno i konstantno ne postoji progon, mučenje ili nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i pretnja zbog neselektivnog nasilja u situacijama međunarodnog ili unutrašnjeg oružanog sukoba.

Prilikom ove procene vodi se računa, između ostalog, o meri u kojoj se obezbeđuje zaštita od progona ili zlostavljanja putem relevantnih zakona i propisa i načina njihove primene; poštovanja prava i sloboda zajemčenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Konvencijom protiv mučenja, naročito vodeći računa o pravima od kojih nema odstupanja, tj.prava na život, zabrane zlostavljanja i ropstva i retroaktivne primene krivičnog zakonodavstva; poštovanja načela non-refoulement (zabrana proterivanja ili vraćanja silom); delotvornih pravnih sredstava protiv povreda prava i sloboda.

 

I površno čitanje ovih odredbi budi sumnju u to da Srbija zadovoljava sve navedene uslove, naročito po pitanju primene zakona i delotvornih pravnih sredstava protiv kršenja prava.

 

Magic question, jel to prema svima ili samo prema Romima?

Share this post


Link to post
MancMellow

Ajmo jos jedan krug...

 

Ne odnosi se na TP, nego generalno...

Edited by MancMellow

Share this post


Link to post
Аврам Гојић

ja ne mogu više, iskreno.

Share this post


Link to post
MancMellow

Pa ni ja :D zna se ko sta misli i to je to...

Share this post


Link to post
Tribun_Populi

A iducka mi sve to na živac, tako generalno postavljeno... Oprostite na izlivu emocija :)

Share this post


Link to post
Hella

evo još odličnih rezultata vaše bolećivosti dragi građanisti  :fantom:

 

Austria suspends Schengen agreement, steps up border control, tells EU to sort out migrant crisis
Published time: 17 Jan, 2016 05:29

Vienna is radically changing its policy towards migrants and refugees, Austrian Chancellor Werner Faymann told local media. Faymann said that with the new measures introduced at Austria’s borders, the existence of “the whole EU is in question.”

 

“All refugees must be controlled, economic migrants must be sent to the countries of their origin,” Faymann said in an interview with Austria’s Oesterreich newspaper, to be published on Sunday.

 

The government is implementing a strict monitoring system for asylum seekers, the chancellor said, adding that, just like in neighboring Germany, its border controls are being tightened, and repatriations of refugees are carried out.

 

“Anyone who arrives at our border is subject to control,” Faymann said. A valid identity card will now have to be provided to authorities, and those who do not have a right to asylum or have been already rejected by Germany will be denied entry, as will those who don’t intend to apply for refugee status in Austria.

 

Consequently, the Schengen agreement on open borders is “temporarily cancelled” in Austria, the chancellor said.

 

“If the EU does not manage to secure the external borders, Schengen as a whole is put into question...Then each country must control its national borders,” Faymann told the newspaper, adding that if the bloc’s external borders are not secured in the near future, “the whole EU [will be] in question.”

 

“So far, the Schengen agreement does make provision for what they call exceptional measures. So this doesn’t mean that de jure there is yet a complete collapse of the Schengen. What it does mean is that we are seeing the beginning of a de facto collapse,” William Mallinson, a writer and former British diplomat told RT. “If this continues, Schengen will actually die,” he added.

 

The new regulations issued by the Austrian Defense Ministry came into effect on Saturday, with the army being deployed at the borders to stop refugees who intend to simply transit through the country and not apply for asylum there.

 

Over 3,000 migrants that arrived under false identities have already been sent back since the beginning of the year, border officials reported.

 

“It’s big business and what hasn’t yet been ascertained is who is running this show. A lot of [fake documents] are quite well produced, which means certain groups are actually making a lot of money and causing a lot of problems,” Mallinson said, adding that “it’s very difficult to distinguish between genuine refugees and those – and there are many of them – who are jumping on the bandwagon and coming in [to Europe].”

 

https://www.rt.com/news/329215-austria-borders-migrants-schengen/

Edited by Hella

Share this post


Link to post
stoka

Ovo ništa kvalitativno ne menja u statusu imalaca srpskog pasoša. Evo primera: još proletos ste mogli iz Malmea (Švedska) u Kopenhagen (Danska) preko mosta Oresund kao da idete preko Brankovog mosta iz starog u Novi Beograd. Sada su tu, međutim, uvedene kontrole granične policije ...  

 

Ljudsko društvo prolazi kroz cikluse. I sedamdesetih godina je Evropa gorela od terorističkih akcija ("crvene brigade" i sl.), na aerodromima i na svim masovnim okupljalištima patrolirali su vojnici i policijski specijalci sa dugim cevima ... Pa se to onda smirilo, pa sad opet, na primer, u Rimu patroliraju duge cevi koliko hoćete ... Nafta, takođe, drastično pojeftinjuje, pa drastično poskupljuje, pa se vraća u normalu ... Tako i ovo sad. Sve su to ciklusi, vratiće se opet Šengen i opet će Evropa biti oaza mira i prosperiteta ... 

Edited by stoka

Share this post


Link to post
ravena

Vecinu gradjana Srbije se ovo ne tice, jer vecina nigde ni ne putuje.

Share this post


Link to post
Muwan

Prvo to nije istina a drugo u pitanju je neopisivo šupalj argument za bilo šta.

Share this post


Link to post
Anonymous

Nigde niko nije rekao da Austrija uvodi vize, samo uvodi graničnu kontrolu. Biće veselo ako uvedu vize, kako da se vratim u Srbiju?

Share this post


Link to post
radisa

Nigde niko nije rekao da Austrija uvodi vize, samo uvodi graničnu kontrolu. Biće veselo ako uvedu vize, kako da se vratim u Srbiju?

Ma da, biće isto kao kad ulaziš iz CRO u SLO...

 

Dobar dan, turisti? Da... Vozi...

Share this post


Link to post
Dr Arslanagić

Nije više baš tako.

Share this post


Link to post
Аврам Гојић

Biće isto za sada, ali je kolaps Šengena mogući uvod u vraćanje viznog režima. Bezvizni režim je umnogome vezan za zajedničku imigracionu politiku.

Videćemo šta donosi proleće. Ako izbeglice ponovo grunu u velikom broju, a ja nemam mnogo sumnje da hoće, sledi jako težak period za EU i Šengen.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...