Jump to content
IGNORED

Ispijanje kafice i trolovanje topica


Atreid

Recommended Posts

testing, testing... ma znam, bona, kak ne bih znao. a el znaju ovi mladji, osvjesteni, koliko zeceva stane u prljaznik jednog takvog? ih... inace, Fury je sasvim ok. pazi kad je - veterinar. jes ozbiljno, bez zeze.............pih, tek sad? pa mi smo, s ovom nasom Kavicom, fakat, avangarda. samo, iskreno - fali nam Bosnjaka. barem meni.a da uputimo jedan kolektivni (kad vec ovi individualni nisu urodili plodom) - poziv?
individualno i cuzamen odasiljemo cvece, pergamentne pozivice suv pecat, a i pevamo ko koledavrlo radomaaaajke mine znam sto m nema :(pusenje hmmmama svugde pozabranili u fr. pariz nije makno zabranu ni za godisnjicu simon sartra ama ni saganove i ona ima godinudobar dan tugozdravlje? pa zdravlje evo tek sad i britanika psiho znanstvenici kazusam se drzi frizeraka i brigu ne brigajocu ocu Vjeko o EU-u , ne stizem od svadbi u najavi, ovde vise ne mora ni da se strajkuje, sve zaledjeno samo da nam posle sto godina posalju princeve i princez krofnei da nas bog vididotle smo a relativnoj anesteziji, vrlo prijatno stanje, slicno ranom detinjstvu :)e, a kolko zeka stane?
Link to comment
 • Replies 999
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • elle

  261

 • slaven

  196

 • indira

  142

 • Vjekoslav

  86

Top Posters In This Topic

Posted Images

individualno i cuzamen ... kolko zeka stane?
hehe, s cednosti priJedjosmo nasublimacija - prelazak supstance iz cvrstog u gasovito/plinovito agregatno stanje bez tecnog medjustanja.*zivija AFeZe :lol:
Link to comment
go, zeke, go go
a jest'l vid'li gdja elle sto nam je gazda uvalija u prici o
vidim, nitko ne reagira na onaj tekst o zamrzavanju EU pretpristupnih fondova.
zeko - u raspadnutoj tvornici poljoprivrednih strojeva? :D *'ko bi se tomu nada? Edited by slaven
Link to comment
cuzamen
pazi ovo cuzamendy2.jpg(click!) :D
e, a kolko zeka stane?
na vrh igle il u prtljaznik? s auspuhom unutra il van? mis'im, sve su to bitne stavke, ne moze ofrlje (ispricavam se, ponijelo me, za sve je kriv ovaj nas profesor Timothy Sublimanovich kojemu se zivo friga za trenutno agregatno stanje EU pristupnih fondova, cednost novogodisnjih poskupljenja i sublimaciju najavljenih prosvjeda sindikata). dakle, da se uozbiljim. iskreno - ne znam. i taj virtualni prtljaznik bi, u konacnici (hmmm*), izgleda, morali pregraditi na dva dijela - jedan za nepppusace, a drugi za pppusace. *
znanstvenici kazu
bogami, ova moja Ribarica u bijeloj kuti iz Klinicke bolnice Osijek vrlo jasno porucuje:- ostavite se cigareta. manje posla za mene.molim lijepo, ja samo prenosim. ...
sublimacija - prelazak supstance iz cvrstog u gasovito/plinovito agregatno stanje bez tecnog medjustanja.
ako mi dozvoljavate, ja bih nas, u ovom svecanom (smijem li reci - uzvisenom?) trenutku, sjetio/upozorio na rijeci naseg prvog Predsednika (Bog da mu dusu prosti), druga Kosmarca.predsednikmq8.jpgkojeg sasvim sigurno ne mozemo optuziti da je bio stjegonosa dijalektickog materijalizma. mis'im, da se ne zapetljavamo previse u plinovita agregatna stanja, ako nam je vec (a jeste) do novih drugara i poznanstava stalo. eto toliko, najte kaj zamerit.samokritickivas Vjeko...osjeckacicazimafulllk5.jpg Edited by Vjekoslav
Link to comment

ee, sad stvarno, ... ozbiljno bi volija saznat di nam je Kosmo? el' zna netko? zbilja je bija ok .. ka predsjednik pa jos prvi *a sto se tice tvog >spotanja< o sublimaciji - je jemas prav al' to nije ni na ciji konto to je vise - nako na racun afeze-a, princeva i princez krafni :) i francuskih dvoraca (kojih moras priznati ima poprilicno) edit : sublimacija/Timothy

Edited by slaven
Link to comment

Jezeva kucica http://www.inet.hr/~zlpavlic/JK/Sr?pski pi?sci i pje?sni?ci te fa?kul?ta?ti?vno uče?nje ći?ri?li?ce u hr?vat?ske bi se ško?le, pre?ma spo?ra?zu?mu HDZ-a i ?SDSS-a, tre?ba?li vra?ti?ti škol?ske go?di?ne 2010./11.ZAGREB - Sa?sta?vni dio ko?a?li?cij?skog spo?ra?zu?ma ko?ji je HDZ po?tpi?sao s ?SDSS-om je i po?vra?tak za Sr?be va?žnih sa?dr?ža?ja u na?ci?o?nal?ni škol?ski pro?gram.

Pu?po?vac se ni?je že?lio ?izjašnja?va?ti o to?me tko su po nje?go?vom su?du zna?čaj?ni Sr?bi o ko?ji?ma bi tre?ba?la uči?ti sva dje?ca u Hr?vat?skoj. Za ra?zli?ku od nje?ga, Če?do?mir Viš?njić, pred?sje?dnik Sr?pskog kul?tur?nog društva Pros?vje?ta i po?mo?ćnik mi?ni?stra Bo?že Bišku?pi?ća, bio je nešto otvo?re?ni?ji. -?Ne ?znam ništa o tom spo?ra?zu?mu, no sma?tram da se naj?pri?je tre?ba?mo do?go?vo?ri?ti o to?me mi?sli?mo li sa?mo na pi?sce Sr?be iz Hr?vat?ske ili Sr?be iz BiH ili Sr?be iz Sr?bi?je, ko?ji su va?žni Sr?bi?ma u Hr?vat?skoj. Po mom su?du to je ne?o?dvo?ji?vo na taj na?čin - re?kao je Viš?njić ko?ji nam je iz?dvo?jio i svo?jih pet fa?vo?ri?ta. To su Si?mo Ma?ta?vulj, Bran?ko Ćo?pić, Gri?gor Vi?tez, Vla?dan De?sni?ca i Ste?van Ga?lo?ga?ža. Dvo?ji?ca od ?njih - De?sni?ca i Vi?tez - već su sa?da u hr?vat?skim pro?gra?mi?ma, no Viš?njić sma?tra da bi, uz ro?man ?Pro?lje?će Iva?na Ga?le?ba?, ško?lar?ci mo?ra?li pro?či?ta?ti i pr?vi De?sni?čin ro?man ?Zim?sko lje?to?va?nje?, a tre?ba?li bi zna?ti i Vi?te?zo?ve pje?sme iz ra?zdo?blja NOB-a. - U na?če?lu ne?mam ništa pro?tiv, no bi?lo bi do?bro da ta ra?spra?va ne ide pre?ko po?li?ti?ke, ne?go pre?ko stru?ke - re?kao je An?te Be?žen, je?dan od au?to?ra či?tan?ki za osno?vnu ško?lu. ?Prof. dr. Dušan Ma?rin?ko?vić, pred?stoj?nik Ka?te?dre za sr?psku i cr?no?gor?sku knji?že?vnost na za?gre?ba?čkom Fi?lo?zof?skom fa?kul?te?tu, sma?tra da je ri?ječ o vr?lo zna?čaj?noj ini?ci?ja?ti?vi ko?ju bi tre?ba?lo isko?ri?sti?ti na naj?bo?lji mo?gu?ći na?čin. - Slušam dje?cu u tram?va?ju i vla?ku ka?ko izgo?va?ra?ju sti?ho?ve iz pje?sa?ma Jo?va?na Jo?va?no?vi?ća Zma?ja, a da ne zna?ju tko im je au?tor - ista?knuo je ?prof. Ma?rin?ko?vić.Pro?tiv po?vra?tka po?je?di?nih sr?pskih pi?sa?ca ne?ma ništa ni pro?fe?so?ri?ca hr?vat?sko?ga je?zi?ka i bivša mi?ni?stri?ca Lji?lja Vo?kić. - ?Znam da će moj ?izbor mno?ge izne?na?di?ti, no po?sto?je pi?sci i dje?la ko?ji?ma ne?po?bi?tno pri?pa?da mje?sto u tom pro?gra?mu kao što su J. J. ?Zmaj, Bran?ko Ra?di?če?vić, Đu?ra Jakšić, a tu je sva?ka?ko i ?Ne?či?sta krv? Bo?re Stan?ko?vi?ća te pri?po?vi?jest ?Pr?vi put s ?ocem na ju?tre?nje? La?ze La?za?re?vi?ća. ?Isto ta?ko, ista?knu?to mje?sto u hr?vat?skoj knji?že?vno?sti, ko?li?ko se god za ?njih oti?ma?li i dru?gi, pri?pa?da i Ivi An?dri?ću i Meši Se?li?mo?vi?ću - re?kla je Vo?kić. -?Je?di?ni an?to?lo?gij?ski je Vla?dan De?sni?ca, a on je io?na?ko već u pro?gra?mu - ka?že aka?de?mik Mi?ro?slav ši?cel.Jutarnji list 16.01.08.

(?)

Link to comment
Jezeva kucica http://www.inet.hr/~zlpavlic/JK/Sr?pski pi?sci i pje?sni?ci te fa?kul?ta?ti?vno uče?nje ći?ri?li?ce u hr?vat?ske bi se ško?le, pre?ma spo?ra?zu?mu HDZ-a i ?SDSS-a, tre?ba?li vra?ti?ti škol?ske go?di?ne 2010./11.ZAGREB - Sa?sta?vni dio ko?a?li?cij?skog spo?ra?zu?ma ko?ji je HDZ po?tpi?sao s ?SDSS-om je i po?vra?tak za Sr?be va?žnih sa?dr?ža?ja u na?ci?o?nal?ni škol?ski pro?gram.

Pu?po?vac se ni?je že?lio ?izjašnja?va?ti o to?me tko su po nje?go?vom su?du zna?čaj?ni Sr?bi o ko?ji?ma bi tre?ba?la uči?ti sva dje?ca u Hr?vat?skoj. Za ra?zli?ku od nje?ga, Če?do?mir Viš?njić, pred?sje?dnik Sr?pskog kul?tur?nog društva Pros?vje?ta i po?mo?ćnik mi?ni?stra Bo?že Bišku?pi?ća, bio je nešto otvo?re?ni?ji. -?Ne ?znam ništa o tom spo?ra?zu?mu, no sma?tram da se naj?pri?je tre?ba?mo do?go?vo?ri?ti o to?me mi?sli?mo li sa?mo na pi?sce Sr?be iz Hr?vat?ske ili Sr?be iz BiH ili Sr?be iz Sr?bi?je, ko?ji su va?žni Sr?bi?ma u Hr?vat?skoj. Po mom su?du to je ne?o?dvo?ji?vo na taj na?čin - re?kao je Viš?njić ko?ji nam je iz?dvo?jio i svo?jih pet fa?vo?ri?ta. To su Si?mo Ma?ta?vulj, Bran?ko Ćo?pić, Gri?gor Vi?tez, Vla?dan De?sni?ca i Ste?van Ga?lo?ga?ža. Dvo?ji?ca od ?njih - De?sni?ca i Vi?tez - već su sa?da u hr?vat?skim pro?gra?mi?ma, no Viš?njić sma?tra da bi, uz ro?man ?Pro?lje?će Iva?na Ga?le?ba?, ško?lar?ci mo?ra?li pro?či?ta?ti i pr?vi De?sni?čin ro?man ?Zim?sko lje?to?va?nje?, a tre?ba?li bi zna?ti i Vi?te?zo?ve pje?sme iz ra?zdo?blja NOB-a. - U na?če?lu ne?mam ništa pro?tiv, no bi?lo bi do?bro da ta ra?spra?va ne ide pre?ko po?li?ti?ke, ne?go pre?ko stru?ke - re?kao je An?te Be?žen, je?dan od au?to?ra či?tan?ki za osno?vnu ško?lu. ?Prof. dr. Dušan Ma?rin?ko?vić, pred?stoj?nik Ka?te?dre za sr?psku i cr?no?gor?sku knji?že?vnost na za?gre?ba?čkom Fi?lo?zof?skom fa?kul?te?tu, sma?tra da je ri?ječ o vr?lo zna?čaj?noj ini?ci?ja?ti?vi ko?ju bi tre?ba?lo isko?ri?sti?ti na naj?bo?lji mo?gu?ći na?čin. - Slušam dje?cu u tram?va?ju i vla?ku ka?ko izgo?va?ra?ju sti?ho?ve iz pje?sa?ma Jo?va?na Jo?va?no?vi?ća Zma?ja, a da ne zna?ju tko im je au?tor - ista?knuo je ?prof. Ma?rin?ko?vić.Pro?tiv po?vra?tka po?je?di?nih sr?pskih pi?sa?ca ne?ma ništa ni pro?fe?so?ri?ca hr?vat?sko?ga je?zi?ka i bivša mi?ni?stri?ca Lji?lja Vo?kić. - ?Znam da će moj ?izbor mno?ge izne?na?di?ti, no po?sto?je pi?sci i dje?la ko?ji?ma ne?po?bi?tno pri?pa?da mje?sto u tom pro?gra?mu kao što su J. J. ?Zmaj, Bran?ko Ra?di?če?vić, Đu?ra Jakšić, a tu je sva?ka?ko i ?Ne?či?sta krv? Bo?re Stan?ko?vi?ća te pri?po?vi?jest ?Pr?vi put s ?ocem na ju?tre?nje? La?ze La?za?re?vi?ća. ?Isto ta?ko, ista?knu?to mje?sto u hr?vat?skoj knji?že?vno?sti, ko?li?ko se god za ?njih oti?ma?li i dru?gi, pri?pa?da i Ivi An?dri?ću i Meši Se?li?mo?vi?ću - re?kla je Vo?kić. -?Je?di?ni an?to?lo?gij?ski je Vla?dan De?sni?ca, a on je io?na?ko već u pro?gra?mu - ka?že aka?de?mik Mi?ro?slav ši?cel.Jutarnji list 16.01.08.

(?)

cuj on se nije htio izjasnjavatia zasto?u mom selu izlozba o fenicanskom pismu i sire, bas lepa i kakospada dokumenti otpraseni i pod staklo, .. pa me to digresivno seca (kroz maglu) Vjekinog pitanja, al otkucao satpa da l da kucam, jer ja sam zaa oti fenicani poznato je svakom, trgovase sa susedima, a sa kim ce, ponajpre razmenis kruskea pa plasticna peraja - ne pominju na izlozbi da je bio bojkot egipatskog sok-fruktala il vavilonskog 'gorenja', mada je ovog drugog bilo na prekobrojnim lokacijama pre i posle, sto nikako ne spada u robno$$ razmenu il slicno tome. kako cemo sad sve to zapisati, pitase se starci i starice fenicnicrtovne znake prodaje radi u komadima od 22 ugodise da im zivot bude lepsi laksi i pokome i palaca i pogaca i korica i pihtija drhtava ko mlada, al sa bela luka ( huh to devojci raj, a i nije kraj -- uticaj deponije na post))poezija odmah zapatila, raspisali se fenicani i po forumima, milina im bila da je sve lepse i lakse od hijeroglifa ( da se bacis s klifa) kad!! naidje cirilo i metohije mu drug, nenene, nije to, nego -->> "nailazimo na odlomke čudnovatog i nerazumljivog jezika, umetnute tu i tamo, da bi kod publike izazvali smijeh na račun malog posrednika, trgovčića, koji je doputovao iz daleka, a pripada jednom dijelu ljudske zajednice, koji nikad nije bio popularan" --->> aman! direkt u medije nas chit chatovo prava zuta stampa - prvo lazu da nismo citani i ni za sta pitani, a lazu i drugoima svega, izlozba ko izlozba accueil_expo_im-aff_pheniciens_def.jpg lep vasar, milo ti da setas, citas, zagledaskafom odmorispa opet

PhoenicianShip1A.jpg-->> da lepe jahtice :)

a nisu digli plate rumunima, zlotvori jedni, ni plasticne zeke od nas dobiti nece za uskrsma jesupa umeju sami ================================sta ono htedoh da kazem?

Link to comment

woho, kakava slicica :)da, setila sam seStare priče iz dvorištaSve je isto, sve je tihoKo u snu sam u snovima ...Uhapsen u svojoj magliUhapsen u svojoj magli,zakopcan u svojem mraku,nemussvako svojoj zvijezdi nagli,svojoj ruzi, svojem maku.I svak zudi svetkovinedjetinjastih blagostanja,sretne mrene i dubinenevinosti i neznanja.I na oblak koji tisti,i na munju koja prijeti,nasa blaga Nada vristi:biti cisti. Biti sveti.I kad nema Naseg duhamedju nama jednog sveca,treba i bez bijela ruhabiti djeca, biti djeca.o pogledu kroz umazano staklo, oli zamena teze:nemust napad na nasu domacicu i cuvaricu Maru Poppins, necu da prodje bez komentara ni ovde:wub: + :heart: dodo, svaka ti zlatna na budibogsnama topiku

Link to comment
a nisu digli plate rumunima, zlotvori jedni, ni plasticne zeke od nas dobiti nece za uskrsma jesupa umeju sami
umeju ne umeju digla se >bura< u NRW/BRD .. koliko ce trajati --> ne zna se sIjecam se prije par godina kad su ameri zatvarali Opel u Bochum-u stajao napis opel-nokia%2004.jpga sad? ---> oslo u Rumunjsku s njemackom lovom (inkasiralo poticaje) i s eu lovom (inkasiralo poticaje) ... razlika bre .. sat u Njemackoj kosta 32 ? u Rumunja 2,5 ?zivila EU cool.gif Nokia za 2006 ima dobit 1.500.000.000 ? ... super .. 2.000 ljudi ostalo bRez posla
na budibogsnama topiku
ona Vjekoslavljeva i ova dodina sl'cca .. kuj'ce te lipse? *a zasto se nije izjasnio?pa valjda zato sto misli da >struka< treba kaz'ti svoju rijec .. politicki je dogovoreno .. a on kao politicar nije se nasao koMpetentanO, probudi me rano sutra, strpljiva brizna moja mati! poci cu iza humke puta dragog cu gosta docekati. Ja vidjeh danas kraj guscaka sirokih kola trag u lugu. Vjetar ispod satre oblaka veje njegovu zlatnu dugu. Proci ce sutra u ranoj zori, kaput i mjesec prignut pod granom, a kobila ce da vijori crvenim repom nad poljanom. O, probudi me rano mati, osvijetli nas sobicak uski. Govore da cu ja postati uskoro slavni pjesnik ruski. Tebe i gosta cu opjevati, nasu pec, krov i pjevca, brava... Na pjesme ce se prolijevati mlijeko tvojih ridjih krava. Sergej
Link to comment
klupaqq1.jpgNije prvi... ali opet mirise na snijeg, a ja moram vanka.Prvi sneg / SuncokretSad kad sam doslaiz dalekapruzi mi rukereci da me cekasDolaze teska, teska vremenati znas,Dolazi zima, duga i hladnazatvori vrata, upali vatruPada prvi sneg.Dolaze daniledenih kisa necije licegubi se u magliDolaze ona nasa cutanjati znas,Dolazi zima, duga i hladnazatvori vrata, upali vatruPada prvi sneg.Niz gusto poljeu mracna jutramoje hladne rukedugo ce da te trazeAko me volis ostaces uz meneti znas,Dolazi zima, duga i hladnazatvori vrata, upali vatruPada prvi, pada prvi sneg.rainbwbz2.jpg
Link to comment

Right WrongRightMoral FairLoving Caring SharingGood Just Corruption BiasStealing Killing AbusingEvil ErroneousWrong

misssunshineor4.jpg

za moderatorke (mme, miss. mrs. ms.) koje od sebe otkidaju komade i komadine vremena, da se bave nasim skrabotinama.

hvala

Link to comment
docim se al' bundy pali na tramBaje (opce a poznato)
ej, kad te za ovo prackom potegnem mislices da te strojnicom gadjaju
Dovršenim policijskim očevidom utvrđeno je da Općinski sud nije propucan vatrenim oružjem već praćkom, a da počinitelj nije gađao odvjetnika već psa. Sam se prijavio policiji. Vijest dana svakako je bila ta da je odvjetnik na Općinskom sudu umalo izgubio život nakon što ga je metak umalo pogodio dok je ulazio na sud. Međutim, ispostavilo se da je priča potpuno bezazlena i da na meti 'napadača' nisu bili odvjetnici već pas. Naime, po dovršetku policijskog očevida utvrđeno je da nema tragova koji bi upućivali na vatreno oružje. Staklo na sudu je probila metalna kugla koja je pogodila Fiat Punto odvjetnice Mirjane Helebrandt, a nakon što se odbila od auta kugla je razbila prozor na Općinskom sudu. Tijekom očevida u službene se prostorije policije javio 39-godišnji Milan H. koji je izjavio da je tijekom jutra iz praćke u koju je stavio metalnu kuglu promjera 1 centimatra gađao psa,. Nakon što su mediji sumanuto objavljivali o pokušaju odlučio se sam prijaviti policiji, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.www.net.hr
paranoia.paranoia Edited by al bundy
Link to comment

hehe citam danas (tiskovno izdanje) Vecernjaka iz kojeg >vristi< naslovnica Pobuna protiv Milanovica .. kupim ... kad ono - pracka vis' ti .. sto znaci - dobar naslov uzmem (paralelno) Dalmaciju a ono - Milanovic pravi - vladu u sjeni (hebala ga sjenka) a di nam je >oni< cedni? :wink: briga njega za njegovu kafancugu .. vrime se smirilo

Link to comment
×
×
 • Create New...